My Art Gallary

Stephen Hawking

He is seating on a single chair since 33 years & his mind going out of earth for study. It doesn't matter where you are but what you think matters. His body parts not in his control still his brain was thinking about the...

माझ्या कुंचल्यातुन

फक्त बाॅलपेन ने रेखाटलेले शेतकऱ्याचे दुःख दाखवणारे चित्र

माझ्या कुंचल्यातुन

रोजची व्याख्याने, रोजचे काॅलेज, रोजचे लिखान आणि रोजचेच वाचन. यातुनही मिळाला थोडासा वेळ तर मग उचलतो पेन अन् गिरवीतो कोऱ्या कागदावर त्यातुनच मग निर्माण होते असे एखादे चित्र. माझ्या मनाची एकाग्रता वाढवण्यासाठी फावल्या वेळातही स्वतःला कलेत बुडवून घेतो म्हणूनच डोक्यातले शब्द जिथल्या तिथं उतरंडी...

Watch This

Most popular

Recent posts