Home Tags Well

Tag: well

© गाळ

नेहमीच्या वाटेवरून येताना डोंगर उतरत व्हतो. भिमा भऊंनी मोठ्यानं आवाज दिला "अय्य सरंऽऽ...आवं या हिर बघाया, गाळ काढायला चालू हाय" आवतानास मान दिऊन मी हिरीवर थांबलो. वाकून बघितल्यावर डोळं गरगरत्याल यवढी...